TEKNOMAT�K TEKN�K END�STR� MALZEMELER� MAK�NA T�CARET VE SANAY� A.�.

1976 y�l�nda Hidrolik ve Pn�matik sahas�nda etkinlikte bulunmak �zere kuruldu. �lk hedefimiz konunun d�nya markalar� ile piyasaya girmek oldu. Bu giri�imin amac� sanayimize kalitesi kan�tlanm�� malzemeler sunmakt�r. Titizlikle uymaya �al��t���m�z ilkeler ticarette d�r�stl�k, sat��ta ve sat�� sonras�nda teknik hizmet ve rekabet�i fiyat uygulamas�d�r. Firmam�z i�in ba�ar� m��teri memnuniyetidir. Zaman i�inde kaliteyi ucuzlu�u hizmeti daha yo�un ve daha kusursuz sunmak i�in end�striyel ve mobil hidrolikte yo�unla�may� ye�ledik. "Kalitede ve hizmette g�venilir firma" olmay� ba�ard�k. S�rd�rmek gayemizdir.

TEMS�LC�S� VE GENEL DA�ITIMCISI OLDU�UMUZ F�RMALAR:

SALAM� : Di�li Pompalar, Di�li Motorlar, Dilimli ve Monoblok Valfler
WHITE DRIVE PRODUCTS : Hidrolik Rotorlu Motorlar, Danfos Tipi Metrik Motorlar
ROTARY POWER : Aksiyal Pistonlu Pompalar ve Motorlar, Radyal Pistonlu Motorlar, Poli�retan Dozaj Pompalar�
CRATOS : End�striyel ve Mobil Paletli Pompalar
LUEN : Hidrolik Devre Elemanlar�, Hidrolik Valfler

DA�ITIMCISI OLDU�UMUZ F�RMALAR:
OMFB - �TALYA: Yatay ve E�ik Pistonlu Pompalar, Di�li Pompalar,
El Pompalar� ve Depolar�, Pn�matik Damper Valfleri
AM�SCO - �TALYA: Pn�matik Bobinler

D�nya markalar�n�n y�ksek kaliteli mam�llerini sanayimize sunmakla k�van�l�y�z.

Y�netim Kurulu Ba�kan�: Y. M�h. Moiz VARON............Genel M�d�r: Leon VARON